สมัครสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ออมสิน มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

เช็กคุณสมบัติและเงื่อนไขก่อน สมัครสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ จากธนาคารออมสิน 2565 วงเงินให้กู้สูงสุด 200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นหรือเอาไปชำระหนี้สินต่างๆ โดยคำนวณการชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ (Happy Income Loan) เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพหรือชำระหนี้สินอื่นๆ ของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน แต่ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนไม่เกินรายละ 200,000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
income loan

เงื่อนไข

 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)
 • รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)
 • รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)
สมัครสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ออมสิน

แนะนำ: 5 อันดับ สินเชื่อออมสิน 2565 สู้ภัยโควิด-19

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

วิธีคำนวณการชำระคืนเงิน

 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
 • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

วิธีสมัครสินเชื่อ ทำอย่างไร

สำหรับวิธีการสมัครสินเชื่อออมสิน 2565 เนื่องจากข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ไม่ได้เขียนรายละเอียดในเรื่องการลงทะเบียนไว้ ดังนั้นคนที่สนใจ ให้ติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1115

แหล่งอ้างอิง – gsb