สมัคร สินเชื่อสร้างงาน ธนาคารออมสิน ต้องใช้อะไรบ้าง

วิธีการ สมัคร สินเชื่อสร้างงาน ต้องใช้อะไรบ้าง หลังจากธนาคารออมสินได้เปิดตัว โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนเริ่มต้นของทุกสายอาชีพสามารถยื่นกู้ได้สูงสุด 3 แสนบาท ในกรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ คืออะไร

โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อประเภท เงินกู้ระยะยาว (L/T) สำหรับประชาชนที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพหรือเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ จากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ โควิด-19

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

จำนวนเงินให้กู้

จำนวนเงินให้กู้

หลักประกันการกู้เงิน

 • กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
 • กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

แนะนำ: 5 ช่องทาง ขอสินเชื่อออนไลน์ รู้ผลไว


สมัคร สินเชื่อสร้างงาน ต้องใช้อะไรบ้าง

การลงทะเบียน สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ผู้สมัครขอสินเชือต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ แยกตามกลุ่มอาชีพ ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง, ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง, ผู้ขับขี่รถสาธารณะ, ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ และ ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน

สมัคร สินเชื่อสร้างงาน

เอกสารประกอบการขอกู้

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (สำหรับอาชีพขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า)
 • ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
สมัคร สินเชื่อสร้างงาน

กรณีลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ไม่สำเร็จ แนะนำให้ติดต่อธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้าน รายละเอียดและแบบฟอร์มการลงทะเบียน คลิกที่นี่

สำหรับวงเงินโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 5,000 ล้านบาท ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด