วิธีสมัครสินเชื่อ Street Food ออมสิน พ่อค้าแม่ค้า ร้านอาหาร

ขั้นตอนการยื่นขอเงินทุนหมุนเวียน และ วิธีสมัครสินเชื่อ Street Food ออมสิน 2565 สำหรับพ่อค้าแม่ค้าแผงลอย ร้านอาหารขนาดเล็ก และธุรกิจ SMEs เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท

สินเชื่อ Street Food จากธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อประเภท ธุรกิจ มุ่งหวังช่วยต่อทุนให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารริมทาง จำหน่ายเครื่องดื่ม รถเข็นอาหาร พ่อค้าแม่ค้าแผงลอย ร้านค้าขนาดเล็ก เพื่อให้กิจการมั่นคงและขับเคลื่อนต่อไปได้ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วทุกหย่อมหญ้า

วิธีสมัครสินเชื่อ Street Food ออมสิน

 • บุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • เป็นผู้ประกอบการขายอาหาร เครื่องดื่ม ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สถานประกอบการต้องอยู่ใกล้กับสาขาธนาคารออมสินที่รับเรื่องขอกู้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบกิจการ/สถานประกอบการของผู้ขอกู้ได้
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบการแน่นอน สามารถติดต่อได้

หลักประกัน

 • บุคคลค้ำประกัน (ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้กับอายุผู้ค้ำประกันแล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • หลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้ สิทธิการเช่า แผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ หรือยานพาหนะที่ใช้ในกิจการ
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด หรือที่ดินว่างเปล่า
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

แนะนำ: สินเชื่อรายวัน ลงทะเบียนผ่านแอป MyMo

วิธีสมัครสินเชื่อ Street Food ออมสิน

จุดเด่น สินเชื่อ Street Food ออมสิน

จุดเด่นของสินเชื่อ Street Food ต้องการยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการร้านขายอาหารท้องถิ่นริมทางที่มีทั้งแบบร้านค้าห้องแถวหรือรถเข็นที่ขายอาหารในพื้นที่เฉพาะ โดยให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนมีเงื่อนไขดังนี้

 • บุคคลธรรมดา
  • วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 – 1,000,000 บาท ให้ขอกู้ภายใต้สินเชื่อธุรกิจห้องแถว
  • วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,001 – 3,000,000 บาท ให้ขอกู้ภายใต้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ SMEs
 • นิติบุคคล
  • วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 – 3,000,000 บาท ให้ขอกู้ภายใต้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ SMEs

การกู้ Street Food บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล กรณีใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 1 เท่าของรายได้เฉลี่ย ในระยะเวลา 6 เดือน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • เงินกู้ระยะสั้น บัตรสินเชื่อหมุนเวียน ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
 • เงินกู้ระยะยาว
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ชำระคืนแบบรายเดือน สูงสุดไม่เกินระยะเวลา 5 ปี (60 งวด)
  • วงเงินกู้เกินกว่า 500,000 – 3,000,000 บาท ชำระคืนแบบรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ย้ำกันอีกครั้ง สินเชื่อ Street Food จากธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อประเภทธุรกิจ ดังนั้นผู้ที่สนใจสมัครขอสินเชื่อควรอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน จะขอกู้ภายใต้สินเชื่อธุรกิจห้องแถวหรือเพื่อการประกอบธุรกิจ SMEs สามารถลงทะเบียนหรือติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน